Zumwalt Meadow to Roads end at Sequoia and King canyons NP

Zumwalt Meadow to Roads end at Sequoia and King canyons NP
Length: 4 miles RT
Elevation gain: 515 ft
And yes, we can swim too at the Roads end “beach”. — tại Zumwalt Meadow Trail.
Zumwalt Meadow đến Roads kết thúc tại Sequoia và King Canyons NP
Độ dài: 4 dặm RT
Tăng cường: 515 ft
Và vâng, chúng ta cũng có thể bơi ở ′′ bãi biển ′′ của The Roads.
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam
Zumwalt Meadow to Roads end -Photo by Duy Tam

Leave a Reply

More articles ―

%d