Yosemite mùa đông đẹp mê hồn

Yosemite mùa đông cũng đẹp mê hồn
Yosemite mùa đông
Photo : Nguyen Vo
Yosemite mùa đông
Photo : Nguyen Vo
Yosemite mùa đông
Photo : Nguyen Vo
Yosemite mùa đông
Photo : Nguyen Vo

Nguồn : https://www.facebook.com/photo?fbid=820836522093634&set=pcb.381555329608133

Leave a Reply Cancel reply