VE SẦU LOẠI X (CHU KỲ 17 NĂM) TRÀN NGẬP VÙNG DC-MD-VA VÀ 14 TIỂU BANG KHÁC Ở MIỀN ĐÔNG HOA KỲ.

Khai Nguyen

Dưới đây là một vài hình ảnh ve sầu ở vườn xung quanh nhà tôi trưa nay.  Sau khi ngoi lên khỏi mặt đất, sống khoảng 5 tuần, bắt cặp, đẻ trứng, làm xong nhiệm vụ bảo vệ dòng giống, ve sầu cả đực lẫn cái đều lăn ra chết.  Xác nằm la liệt ở dưới đất, trên cỏ và bậc thềm. Đi về bằng xe hơi, chui thẳng vào garage. Vài tuần nay không đi bộ quanh nhà nên không thấy. Kiếp ve sầu trên dương thế quả thật ngắn ngủi.

Photo : Khai Nguyen

Tiếng Việt gọi con côn trùng này là ve sầu là quá đúng. Chúng kêu ve ve suốt ngày, đến chiều tối mới yên lặng, nghe sầu não ruột. Tuy nhiên tiếng ve ve to này là do màng bụng của con đực tạo ra để mời gọi con cái bắt cặp. Con cái cọ cánh làm tiếng động nhỏ hơn để đáp lại. Con đực còn khác con cái ở chỗ là bụng dưới tròn. Bụng con cái dài và nhọn hơn để đẻ trứng.

Photo : Khai Nguyen

Tiếng Anh gọi ve sấu là cicada. Tiếng Pháp gọi là cigale. Người Mỹ còn gọi ve sầu là dry flies vì sau khi ve trưởng thành để xác khô lại.

Chu kỳ của ve sầu (Amazing cicada life cycle), BBC, 2008.

https://www.youtube.com/watch?v=tjLiWy2nT7U

Tiếng kêu của ve sầu (Cicada calling sound), Travel Food Life, 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=DDgdeS6BbkU

Photo : Khai Nguyen
Photo : Khai Nguyen
Photo : Khai Nguyen
Photo : Khai Nguyen
Photo : Khai Nguyen
Photo : Khai Nguyen
Photo : Khai Nguyen

Leave a Reply Cancel reply