Tunnel via Arizona trail

Đây là một trong những con đường yêu thích của tôi có tên là Đường hầm qua đường mòn Arizona. Đường hầm không nhìn thấy cho đến khi bạn sống ảo. Cứ leo lên tìm các xếp đá, tôi đã làm được.

Photo by Trinh Vo
Photo by Trinh Vo
Photo by Trinh Vo
Photo by Trinh Vo
Photo by Trinh Vo
Photo by Trinh Vo
Photo by Trinh Vo
Photo by Trinh Vo
Photo by Trinh Vo

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: