Tết ngóng về quê mẹ, nhớ chợ nổi Cần Thơ.

Ở xứ người vừa Quê vừa Kỳ qúa lộn xộn phát mệt. Tết ngóng về quê mẹ, nhớ chợ nổi Cần Thơ.
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ
Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong
Chợ nổi Cần Thơ Photo : Kha Cong Truong

Leave a Reply Cancel reply