Sequoia National Park

Triệu Minh

#trailof100giant #sequoianationalpark #california

Có những gốc đại thụ sét đánh ngã xụi lơ, có những gốc vững như đá như đồng.

Mong sao lòng người cũng như đồng như đá, dù phong ba bão táp vẫn ngẩng đầu bước tiếp

Sequoia National Park
Photo Triệu Minh
Sequoia National Park
Photo Triệu Minh
Sequoia National Park
Photo Triệu Minh

Leave a Reply Cancel reply