ROSEATE SPOONBILL IN FLORIDA

Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill) là một trong những loại chim đẹp nhất ở Florida. Người ta cũng thấy nó xuất hiện ở hai tiểu bang lân cận là Georgia và South Carolina. Giống như hồng hạc (flamingo), lông của chim mỏ thìa mầu hồng vì chúng ăn những loại cua tôm (crustaceans) chứa những sắc tố mầu hồng (carotenoid pigments) như canthaxanthin và astaxanthin. Càng lớn mầu hông của lông chim mỏ thìa càng đậm.
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen
Chim mỏ thìa mầu hồng (roseate spoonbill)
Photo : Khai Nguyen

Leave a Reply Cancel reply