Rampart Lakes Trail, WA

Jennifer NhuaiVietnamese Hiking Community (VHC)™

Pre-scouting for fall trails.

We’ve always want to do this trail.  It’s in the area closer to home.

We didn’t have good babysitter in the past to go for a long day hike without kids.

Now kids are up their hiking strength, we decided to take them with us.

This trail is a piece of Heaven on Earth.

We definitely will go back here in the fall.

Rampart Lakes Trail, WA: 11mi RT 2600ft gain (most gain in the last 2mi; Apple Watch clocked 13.2mi including our excursion trailing 

 kids said that it’s mommy’s ISSUE-side-track trailing)

Here’s a trail stat: https://www.protrails.com/trail/745/seattle-alpine-lakes-wilderness-snoqualmie-pass-central-cascades-rampart-lakes

=======

Hướng đạo trước cho những con đường mòn mùa thu.

Chúng tôi luôn muốn làm con đường này. Nó ở khu vực gần nhà hơn.

Ngày xưa chúng tôi không có người trông trẻ ngoan để đi bộ dài ngày mà không có con.

Bây giờ bọn trẻ đã tăng sức mạnh đi bộ, chúng tôi quyết định mang chúng đi cùng.

Đường mòn này là một mảnh của Thiên đường trên Trái đất.

Chúng ta nhất định sẽ quay lại đây vào mùa thu.

Rampart Lakes Trail, WA: 11 dặm RT tăng 2600 ft (hầu hết tăng trong 2 dặm cuối cùng; Apple Watch đồng hồ 13.2 dặm bao gồm cả đường mòn du ngoạn của chúng tôi bọn trẻ nói rằng đó là ISSUE của mẹ – Đường mòn theo dõi)

Đây là một đoạn đường mòn: https://www.protrails.com/trail/745/seattle-alpine-lakes-wilderness-snoqualmie-pass-central-cascades-rampart-lakes

Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai
Rampart Lakes Trail, WA-Photo by Jennifer Nhuai

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: