Mt Whitney hike

Mt Whitney hike
Total Distance: 22 miles
Hike time: 16 hours
Total Ascent: 6960 feet
Highest elevation: 14,505 feet
A big shout out to my long time friend “anh bạn thuở cơ hàn”Bánh Xôi Chè for the invite, loved your vibes and positive energy. Yesterday we summited Mt. Whitney, the highest peak in the lower 48 states! our first 14er! Definitely a brutal hike but the summit was just absolutely incredible & worth the pain. Feel so grateful & blessed to be on this magnificent mountain
Chuyến đi bộ Mt Whitney
Tổng khoảng cách: 22 dặm
Thời gian đi xe đạp: 16 giờ
Tổng số Ascent: 6960 feet
Độ cao nhất: 14,505 feet

Một lời chúc lớn đến người bạn lâu năm của tôi ′′ anh ban thuo co hàn ′′ Bánh Xôi Chè vì lời mời, yêu những cảm xúc và năng lượng tích cực của bạn. Hôm qua chúng tôi đã hội tụ Mt. Whitney, đỉnh cao nhất ở 48 bang! 14 er đầu tiên của chúng tôi! Chắc chắn là một chuyến đi bộ tàn bạo nhưng hội nghị thượng đỉnh chỉ là tuyệt vời & đáng để nỗi đau. Cảm thấy rất biết ơn và may mắn khi được ở trên ngọn núi hùng vĩ này

Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu
Mt Whitney
Photo by Thu Vu

Leave a Reply

More articles ―

%d