Một ngôi chùa nhỏ ở Pearland, Texas, với một số tranh của Nguyễn Đại-Giang.

Nghia Bui : Chùa Pháp Nguyên 

Một ngôi chùa nhỏ ở Pearland, Texas, với một số tranh của Nguyễn Đại-Giang.

Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui
Chùa Pháp-Nguyên ở Pearland-Houston-Texas
Photo : Nghia Bui

Leave a Reply Cancel reply