Monument Valley

Chạy từ Page (Arizona) về Cortez (Colorado) để ngày mai đi Mesa Verde National Park. Trên cung đường này thì tất nhiên không thể bỏ qua điểm check in huyền thoại Monument Valley
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran
MonumentValley
Photo by Hieu Tran

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: