Mesquite Flat Sand Dunes-Death Valley , CA

Mesquite Flat Sand Dunes – Death Valley , CA
4 tiếng lái xe từ Bolsa 1 nơi khá thú vị để chụp hình
Mesquite Flat Sand Dunes-Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Mesquite Flat Sand Dunes-Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Mesquite Flat Sand Dunes-Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Mesquite Flat Sand Dunes-Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Mesquite Flat Sand Dunes-Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo
Mesquite Flat Sand Dunes-Death Valley , CA
Photo : Nguyen Vo

Nguồn : https://www.facebook.com/photo?fbid=822115348632418&set=pcb.382786026151730

Leave a Reply Cancel reply