MẸ TÔI

PIVOT – The Progressive Vietnamese American Organization

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚

Mẹ tôi, một người nhập cư, không hiểu tại sao tôi cứ dính vào chính trị. Bà không quan tâm đến chính sách. Bà quan tâm là tôi kiếm được một bạn trai tử tế sẽ săn sóc tôi. Bà không biết các nhà đại diện lập pháp của bà là ai và chắc chắn bà không muốn nói chuyện với họ. Tuy nhiên, bà rất không vui vì tôi không gọi điện thoại cho bà thường xuyên đủ.

Mẹ tôi, người nhập cư gốc Châu Á biết cách nuôi dưỡng 4 đứa con gái có tính độc lập và cho chúng tôi học hết đại học.

Tuy thế mẹ tôi, người nhập cư gốc Châu Á biết cách nuôi dưỡng 4 đứa con gái có tính độc lập và cho chúng tôi học hết đại học. Lúc tôi đang lớn, mẹ làm việc 7 ngày một tuần, 12 tiếng mỗi ngày. Bà vẫn đánh thức tôi dậy để ăn sáng và sửa soạn thức ăn trưa cho tôi mang theo đến trường. Hàng ngày. Phần thưởng cho công lao nuôi tôi, đứa nhỏ nhất, đến tuổi trưởng thành là bị mất bảo hiểm sức khỏe Medicaid. Và là người làm lao động khoán, bà không được chủ cấp bảo hiểm sức khỏe, bất kể có làm việc bao nhiêu tiếng đi nữa.

Những người mẹ như mẹ tôi bây giờ được bảo vệ bởi luật ACA, nhưng những điều đó và còn nhiều nữa đang bị đe dọa, nhất là cho phụ nữ nhập cư.

Người mẹ nhập cư của tôi nào hiểu tại sao tôi dính vào chính trị như vậy, nhưng bà chỉ cần soi gương. Tháng 11 nảy tôi sẽ bầu cho các bà mẹ như mẹ tôi. Nếu bạn có thể đọc những dòng này, bạn cúng có thể làm việc đó.

My Asian immigrant mom doesn’t understand why I’m so political. She doesn’t worry about policies. She worries I won’t find a nice boy to marry and take care of me. She doesn’t know her legislators and she definitely doesn’t want to talk to them. She is, however, upset that I don’t call her often enough.

But, my Asian immigrant mom knew how to raise four independent daughters and send us all to college. When I was growing up, my mom worked seven days a week, 12 hours a day. She still woke me up for breakfast and packed my lunch. Every day. Her reward for raising me, her youngest, to adulthood was losing her Medicaid health insurance. And as contracted labor she had no employer-sponsored health insurance, no matter the hours she worked.

Mothers like mine are now protected from coverage gaps because of the ACA, but all that and more is at risk, especially for immigrant women.

My Asian immigrant mom doesn’t understand why I’m so political, but she just has to look in the mirror. This November I vote for moms like mine. If you can read this, you can too.

From Linh Cee

#NguoiVietOfAmerica #ProjectBaConOi #PhoThePeople

Nguồn : https://www.facebook.com/PIVOTorg/photos/pcb.1397125890496575/1397125810496583/

Leave a Reply Cancel reply