Lake Tahoe (California & Nevada)

Lake Tahoe (California & Nevada) 3rd week of June 2021.
Thanks to everyone postings and tips on Lake Tahoe this past year. We aimed for the beach and kayaking. We had one long hike at Emerald Bay. There were so many trails that will have to wait.
Taking hwy 395 north from Orange County to Lundy Lake and played there for the afternoon. Then we hiked & played at one beach per day around Tahoe. The hikes into Secret Cove and Chimney beach (2.4 miles RT) were beautiful! Sand Harbor Beach was extremely convenient. Calawee Cove was within view from the parking lot and a quick descend.
The longest hike we did was down to Lower Cascade Fall at Emerald Bay State Park. It was nice for any kids— especially with a gift shop filled with cold ice creams.
Highway 395 got especially more beautiful after Bridgeport. The road home from South Lake Tahoe via SR 207 and 206 to connect to 395 was pleasant in the early morning— seeing distant, green farm land from higher elevation.
Words cannot describe them all… you all know what I mean
Hồ Tahoe (California & Nevada) tuần 3 tháng Sáu 2021.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đăng tải và lời khuyên về Hồ Tahoe trong năm vừa qua. Chúng tôi nhắm đến bãi biển và chèo thuyền kayak. Chúng tôi đã có một chuyến đi bộ dài tại Vịnh Emerald. Có rất nhiều con đường mòn sẽ phải chờ đợi.
Dẫn đường 395 phía bắc từ Quận Cam đến Hồ Lundy và chơi ở đó vào buổi chiều. Sau đó chúng tôi đi bộ & chơi ở một bãi biển mỗi ngày quanh Tahoe. Những chuyến đi bộ vào bãi biển Secret Cove và Chimney (2.4 dặm RT) thật đẹp! Bãi biển Cát Cảng vô cùng tiện lợi. Calawee Cove ở trong tầm nhìn từ bãi đậu xe và một nhịp xuống nhanh chóng.
Chuyến đi bộ dài nhất mà chúng tôi từng đi xuống Hạ Cascade Fall tại Công viên Tiểu bang Bay Emerald. Thật tuyệt vời cho bất kỳ trẻ em nào-đặc biệt là với một cửa hàng quà tặng ngập tràn kem lạnh.
Quốc lộ 395 đặc biệt đẹp hơn sau Bridgeport. Con đường về nhà từ Hồ Nam Tahoe qua SR 207 và 206 để kết nối với 395 thật dễ chịu vào sáng sớm, thấy đất trang trại xanh từ độ cao hơn.
Không từ nào diễn tả hết được… các bạn hiểu ý tôi chứ
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran
Lake Tahoe
Photo by A Kudos Tran

Leave a Reply Cancel reply