Diamond Valley Lake

Phuoc NguyenVietnamese Hiking Community (VHC)™

Diamond Valley Lake, located in Hemet is one of the largest man-made reservoirs in Southern California with a capacity of 800,000 acre-feet, 260 ft deep and over 4,500 surface acres.

Lakeview Trail around Diamond Valley Lake is 22 miles.Parking is $11 and hiking the Lakeview Trail costs $4.

Hồ Thung lũng Kim Cương

Hồ Thung lũng Kim cương, nằm ở Hemet là một trong những hồ chứa đàn ông lớn nhất ở Nam California với sức chứa 800,000 feet, sâu 260 ft và hơn 4,500 mẫu hiện đại.

Đường mòn Lakeview xung quanh Hồ Diamond Valley là 22 dặm. Đỗ xe là $ 11 và đi bộ đường mòn Lakeview giá $ 4.

Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen
Diamond Valley Lake
Photo by Phuoc Nguyen

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: