CHÂN DUNG XẤU HOẮC

Thận Nhiên

Photo by Thận Nhiên 

Trong khu chợ trời cuối tuần, anh họa sĩ này bày gian hàng vẽ chân dung ngay tại chỗ với giá $5 một bức, và phí hội viên suốt đời (không biết hội gì) là $100. Người ta vẽ đẹp, anh khác, anh tuyên bố sẽ vẽ chân dung xấu hoắc cho khách, vậy mà cũng có khối người đặt hàng. 

Làm ăn có vẻ không khó, vấn đề là ý tưởng độc đáo hay không.

— tại Manhattan, New York.

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: