Capitol Hill qua vài năm qua góc ảnh Thế Công Giang

Capitol Hill qua vài năm qua góc ảnh Cua. Hôm nay ngôi nhà quyền lực tuyên bố Joe Biden là TT Hoa Kỳ.
Capitol Hill 2013
Photo Thế Công Giang
Capitol Hill 2014
Photo Thế Công Giang
Capitol Hill 2016
Photo Thế Công Giang
Capitol Hill 2017
Photo Thế Công Giang
National Mall
Photo Thế Công Giang
Capitol Hill 2017
Photo Thế Công Giang

#Capitol Hill

Leave a Reply Cancel reply