California State Flower: Poppy

They’re a natural beauty, we amazingly experienced Poppy Super Bloom thanks to the unusual rainy winter in 2019. Superbloom occurs once every 10 years, the last one was in 2008.
I had to come back more than 3 times after I found these breathtaking views in Southern California: Lake Elsinore and Antelope valley. But this wildflower didn’t last long, peak bloom started from Mid March to the end of March in Lake Elsinore.

In Antelope and Carrizo Plain was late a bit, blooming until Mid April.

Lake Elsinore
Photo : Trịnh Thành
Hoa bang California: Poppy
Chúng là một vẻ đẹp tự nhiên, chúng tôi trải nghiệm tuyệt vời Poppy Super Bloom nhờ mùa đông mưa bất thường năm 2019. Siêubloom xảy ra một lần mỗi 10 năm, lần cuối cùng là vào năm 2008.
Tôi đã phải quay trở lại hơn 3 lần sau khi tôi tìm thấy những quang cảnh ngoạn mục này ở Nam California: Lake Elsinore và thung lũng Linh dương. Nhưng hoa dại này không tồn tại lâu, hoa nở đỉnh điểm bắt đầu từ giữa tháng Ba đến cuối tháng Ba ở Hồ Elsinore.

Trong Linh dương và Carrizo Plain đã muộn một chút, nở hoa cho đến giữa tháng Tư.

Lake Elsinore
Photo : Trịnh Thành
Lake Elsinore
Photo : Trịnh Thành
Lake Elsinore
Photo : Trịnh Thành
Lake Elsinore
Photo : Trịnh Thành
Lake Elsinore
Photo : Trịnh Thành

Leave a Reply Cancel reply