Big Bear

Big bear đi ngày hôm qua 01/25/2021, hôm nay về. Tuyết còn mới, dày,trắng, đẹp. Xe cần có chain, an toàn trên hết. Đêm 18-19 độ F, khoảng âm 7-8 độ C.
Thấy xe lên nhiều nhưng không đông lắm. Khu chơi tuyết có mở cửa. Nhiều chổ đẹp để sống ảo.
Big Bear
Photo : Triệu Minh
Big Bear
Photo : Triệu Minh
Big Bear
Photo : Triệu Minh
Big Bear
Photo : Triệu Minh
Big Bear
Photo : Triệu Minh
Big Bear
Photo : Triệu Minh

Leave a Reply Cancel reply