Bão tuyết 11 năm trước ở Vienna

Thấy các bạn đi rình tuyết ở Tây Bắc, khổ kinh
Mình từng vác máy Canon (2009) đi chụp dưới trời tuyết dày nửa mét trước nhà, lạnh nhưng vui…
Photo Thế Công Giang
Photo Thế Công Giang
Photo Thế Công Giang
Photo Thế Công Giang
Photo Thế Công Giang
Photo Thế Công Giang

Leave a Reply Cancel reply