Sailing off into the sunset. Happy 25th anniversary, my love! 

Phong Thanh Duong đã thêm một ảnh mới — với Phượng Bảo tại Puerto Vallarta. 19 tháng 5 lúc 20:57 Sailing off into the sunset. Happy 25th anniversary, my love!  If I had to start all over again I’d do the same.  “Có ai biết đâu chuyện tình cờ  Có ai biết đâu nào làContinue reading “Sailing off into the sunset. Happy 25th anniversary, my love! “