Lake Arrowhead

Lake Arrowhead Hồ Arrowhead là một cộng đồng chưa hợp nhất và là một địa điểm do điều tra dân số chỉ định (CDP) trong Dãy núi San Bernardino của Hạt San Bernardino, California, được bao quanh bởi Rừng Quốc gia San Bernardino và bao quanh Hồ Arrowhead Reservoir. Lake Arrowhead bao gồm 6 cộngContinue reading “Lake Arrowhead”