Phân biệt ý nghĩa của các thuật ngữ liên quan đến COVID-19

The Interpreter Translated from JOHNS HOPKINS- Bloomberg School of Public Health article Clarifying COVID-19 Terminology Efficacy so với effectiveness, quarantine so với isolation, và các thuật ngữ dễ nhầm lẫn trong vốn từ liên quan đến COVID-19. Linsay Smith Rogers, ngày 23 tháng 11, 2020 Bài báo này đã được Tiến sĩ Rachel West vàContinue reading “Phân biệt ý nghĩa của các thuật ngữ liên quan đến COVID-19”